Agromet Gopło Spółka z o.o.
Sikorowo 41
88-101 Inowrocław
(52) 35 37 504
tel/fax

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zarząd AGROMET GOPŁO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sikorowie informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - dalej: RODO) AGROMET GOPŁO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sikorowie zapewniała będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. AGROMET GOPŁO spółka z o.o. jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszła wskutek wykonywania swojej działalności gospodarczej, zawieranych z Państwem umów i utrzymywaniem korespondencji.
 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Spółkę, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa.
 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Spółkę dotyczących Państwa danych oparte są na przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

Spółka deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzała będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 1. marketing usług własnych Spółki oraz promowanie jej działalności gospodarczej,
 2. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 1. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) danych,
 3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. AGROMET GOPŁO spółka z o.o. w Sikorowie przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących określonej osoby danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione kontrahentom związanym ze Spółką umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, są to np. firmy informatyczne lub transportowe.
 3. Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.